JDR

The Law Doctoral Student Council

About JDR

Vid juridiska fakulteten finns ett 30-tal aktiva forskarstuderande, varav majoriteten innehar en doktorandanställning. Vid sidan härav finns ett större antal personer registrerade som inskrivna på forskarutbildningen varav förmodligen bara ett ytterst fåtal på allvar ägnar sig åt att skriva en avhandling. Under de senaste åren har det varit fakultetens policy att resurser skall satsas på doktoranderna, och att dessa resurser skall koncentreras på dem som har tjänst. Detta har resulterat i att doktoranderna har fått mycket bra arbetsmöjligheter i lokalerna på Lilla Gråbrödersgatan. Bland annat har varje doktorand fått ett eget tjänsterum. Samtidigt har man infört principen att man överhuvud inte kan bli antagen till forskarutbildningen om man inte är finansierad. Till följd av detta och arbetsmarknadsläget för jurister är doktorandsituationen på Juridicum olik den på de flesta andra institutioner. Här finns inte en större grupp personer som i åratal finansierat sin forskning med studiemedel i hopp om att så småningom “komma i tur” för en doktorandtjänst. På juridiska fakulteten finns en mycket trång flaskhals alldeles i början av forskarbanan. Passerar man flaskhalsen får man omedelbart lön och goda arbetsmöjligheter. Passerar man inte flaskhalsen får man ägna sig åt något annat.

Doktoranderna på Juridicum driver sitt lokala arbete genom juridiska doktorandrådet (JDR). JDR samlar samtliga doktorander på fakulteten, som på ett årsmöte väljer doktorandrepresentanter i fakultetsstyrelsen, fakultetens forskningsnämnd och fakultetens lärarförslagsnämnd. Doktorandrepresentanterna har rösträtt. JDR har möte ungefär en gång i månaden i anslutning till sammanträden i fakultetens forskningsnämnd.

Under senare tid är den fråga som har drivits mest aktivt från doktorandernas sida varit krav på förbättringar av forskarutbildningen. Andra frågor har varit förslag om årlig kontroll av doktorandens forskningsresultat, jämställdhetssträvanden vid tillsättning av forskartjänster och grunderna för löneförhöjning under doktorandtiden.